–y,,

REGULAMIN

www.wyspane.pl

§ 1

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

 1. Przedsiębiorcą oferującym świadczenia za pośrednictwem serwisu www.wyspane.pl jest Magdalena Nowacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nowamo Magdalena Nowacka, pod adresem: ul. Oliwska 33, 84-230 Rumia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8672160033, REGON 388956114.

Zarejestrowany i widoczny w CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=610e5275-5fca-4eca-976c-2758752a7044

 1. W związku z korzystaniem z serwisu wyspane.pl, w tym w sprawach związanych z umowami zawieranymi za jego pośrednictwem oraz w przypadku problemów z jego funkcjonowaniem, można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@3.122.222.191

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Przedsiębiorca – Magdalena Nowacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nowamo Magdalena Nowacka, pod adresem: ul. Oliwska 33, 84-230 Rumia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8672160033, REGON 388956114;
 2. Regulamin – obowiązujący regulamin serwisu www.wyspane.pl  wraz z załącznikami;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub zawierająca z Przedsiębiorcą Umowę Świadczenia Odpłatnego . Za Klienta uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w Ustawie o prawach konsumenta;
 4. Konspekt – punktowe opracowanie zagadnień lub wytycznych związanych z poprawą snu dziecka
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Przedsiębiorcą umowę, której przedmiotem są świadczenia niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;
 6. Indywidualny Plan Działania – dokument zawierający opracowanie wytycznych mających na celu rozwiązanie problemów ze snem u dziecka
 7. Formularz konsultacji snu – kwestionariusz zawierający pytania dotyczące stanu zdrowia, warunków psychofizycznych, warunków środowiskowych i behawioralnych oraz higieny snu dziecka, którego kompletne i zgodne z prawdą uzupełnienie i przekazanie Przedsiębiorcy przez Klienta jest niezbędnym wymogiem, do prawidłowego przeprowadzenia Współpracy indywidualnej.
 8. Umowa Świadczenia Odpłatnego – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą, na skutek złożenia Zamówienia, której przedmiotem są świadczenia odpłatne oferowane przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu;
 9. Pakiet Opieki – jest to usługa współpracy indywidualnej obejmująca: Rozmowę konsultacyjną z analizą formularza snu dziecka, Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania z Raportem snu, druga rozmowa konsultacyjna, która rozpoczyna okres opieki obejmujący wsparcie e-mailowe oraz kontakt poprzez Messenger. (Pakiet Premium 3 tyogodnie, Pakiet Standard 2 tygodnie, Pakiet Basic 1 tydzień).
 10. Umowa Użytkownika – umowa o świadczenie usług elektronicznych polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika, na zasadach określonych w tym Regulaminie. Umowa zawierana jest pomiędzy Przedsiębiorcą a Użytkownikiem, na skutek rejestracji konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, na skorzystanie ze wskazanych w nim świadczeń odpłatnych  oferowanych przez Przedsiębiorcę;
 12. Dowód Zakupu – faktura, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 14. Użytkownik – każdy osoba, która zarejestrowała konto umożliwiające uzyskanie dostępu do materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu oraz pozostałych świadczeń udostępnianych lub zamawianych za jego pośrednictwem.
 15. Serwis – serwis umieszczony w domenie www.wyspane.pl i jej sub-domenach.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Zakres zastosowania

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Świadczeniami oferowanymi za pośrednictwem Serwisu są w szczególności:
  • możliwość przeglądania i odczytywania materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Przedsiębiorcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez wyodrębnione podstrony WWW o określonym adresie internetowym (dalej: „Przeglądanie”);
  • usługa polegająca na wsparciu w zakresie bezpieczeństwa i higieny snu oraz prawidłowych nawyków okołosennych u dzieci w wieku 0-6 lat polegająca na opracowaniu przez Konsultantkę ds. Snu Dziecka certyfikowaną przez australijski Institute of Sensitive Sleep Consulting, wysłanie za pośrednictwem Internetu oraz omówienie i pomoc we wdrożeniu Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu (dalej: „Współpraca Indywidualna”);
  • możliwość odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania ze szkoleń internetowych, udostępnianych przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Szkolenia”).
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.: Mozilla Firefox 4 lub wyższą, Safari 4.0 i wyższą,
 2. aktywne konto email – poczty elektronicznej.

§ 5

Dostęp

 1. Dostęp do niektórych świadczeń lub niektórych części świadczeń Serwisu może być uzależniony od:
  • złożenia Zamówienia;
  • dokonania zapłaty;
  • wyrażenia zgód, o których mowa w Regulaminie;
  • zarejestrowania konta Użytkownika lub zalogowania
  • przesłania Formularza konsultacji snu
 2. Zakres tych świadczeń jest określony na stronach Serwisu.
 3. Zarejestrowania konta Użytkownika i zalogowanie jest wymagane w każdym przypadku innym niż Przeglądanie materiałów nieodpłatnych na stronach Serwisu. Zarejestrowanie konta Użytkownika jest nieodpłatne, a rejestracja oznacza zawarcie przez Użytkownika z Przedsiębiorcą Umowy Użytkownika.
 4. Dostęp do świadczenia, które wymaga zalogowania możliwy jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Przedsiębiorcę pod adres e-mail Użytkownika. Każde kolejne logowanie odbywa się̨ przy użyciu powyższych danych albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień́ konta Użytkownika.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować́ z prowadzenia konta Użytkownika i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie.Rezygnacja i usunięcie konta jest bezpłatne.
 6. Przedsiębiorca ma prawo odmówić dostępu do świadczeń, jeśli dane przesłane przez Klienta są nieprawidłowe lub niepełne.

§ 6

Złożenie Zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich takich jak np. koszt sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia (tj. podania danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do zrealizowania Umowy Świadczenia Odpłatnego i przekazywania informacji oraz wybór świadczenia), pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny.
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest tożsame z podpisaniem Umowy Świadczenia Odpłatnego.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędne dane w formularzu Zamówienia.

§ 7

Płatność

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy podany w formularzu Zamówienia.
 2. Do każdej Umowy Świadczenia Odpłatnego Przedsiębiorca wystawia paragon lub fakturę.

§ 8

Zasady uzyskiwania świadczeń odpłatnych

 1. Świadczenia odpłatne są dostępne dla Klientów, którzy złożyli Zamówienie poprzez formularz Zamówienia na stronie wyspane.pl, oraz złożyli wymagane w formularzu Zamówienia oświadczenia a także dokonali zapłaty.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Szkoleń, Usług  i Przeglądania odpłatnego jest podanie w formularzu Zamówienia prawidłowych danych osobowych.
 3. Dostęp do odpłatnych Szkoleń, Usług i  Przeglądania, Klient uzyskuje po zalogowaniu się do konta Użytkownika za pomocą hasła, przekazanego przez Przedsiębiorcę, po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji konta Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Serwisem, a w przypadku świadczeń odpłatnych także koszt takiego świadczenia.

§ 9

Szczegółowe zasady Współpracy Indywidualnej

 1. Przedsiębiorca zrealizuje Usługę w ramach Współpracy Indywidualnej osobiście lub przez wskazanych konsultantów.
 2. Dostarczenie Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od złożenia Zamówienia oraz dostarczenia uzupełnionego Formularza Konsultacji Snu. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z jego treścią, a ewentualne pytania zada w trakcie rozmowy konsultacyjnej rozpoczynającej czas wdrożenia Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu.
 3. Zapłata ceny podanej na stronach Serwisu nastąpi w dniu złożenia zamówienia.
 4. Przedsiębiorca lub wskazany przez niego konsultant będzie gotowy do omówienia Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu oraz wsparcia Klienta podczas jego wdrażania w ciągu 10 dni od daty wpłynięcia płatności na rachunek Przedsiębiorcy.
 5. Za termin rozpoczęcia Opieki i wdrożenia Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu uznaje się dzień rozmowy konsultacyjnej. Wdrożenie to  powinno rozpocząć się w terminie wybranym przez Klienta, spośród dostępnych terminów, nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania, odpowiednio: Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu.

§ 10

Pozostałe zasady korzystania z Serwisu

 1. W momencie umieszczenia swoich komentarzy i opinii za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Przedsiębiorcę w Serwisie.
 2. Użytkownik publikujący jakiekolwiek treści w Serwisie powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Jeśli Użytkownik naruszy powyższy zakaz, zostanie mu ograniczona możliwość korzystania z konta w Serwisie, a zamieszczone przez niego treści będą usunięte.
 4. Użytkownik, który za pomocą e-mail lub chatu zadaje pytania merytoryczne skierowane do Przedsiębiorcy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Przedsiębiorcę w Serwisie oraz na oznaczenie ich imieniem i nazwiskiem Użytkownika.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Użytkowników na forach i czatach oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 6. Przedsiębiorca nie gwarantuje nieprzerwanego i pozbawionego wad dostępu do Szkolenia, w szczególności Przedsiębiorca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą transmisji danych dotrą do Uczestnika w niezakłóconej, kompletnej i pełnej formie oraz bez opóźnień. W przypadku zakłóceń lub innych wad, które wystąpią z winy Przedsiębiorcy, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w trybie, określonym w § 13 Regulaminu.
 7. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania oraz powielania i przekazywania osobom trzecim, odpłatnych treści udostępnianych na serwisie, w szczególności: szkoleń, webinarów, pdf-ów czy konsultacji indywidualnych.

§ 11

Rozwiązanie i wypowiedzenie

 1. Do rozwiązania Umowy Świadczenia Odpłatnego może dojść za porozumieniem stron.
 2. W przypadku, o którym w § 11 ust. 1 Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili rozwiązania Umowy Świadczenia Odpłatnego. W celu wyrażenia woli wypowiedzenia Umowy Świadczenia Odpłatnego należy wysłać e-mail pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu z prośbą o rezygnację z wskazanego świadczenia.
 3. W przypadku, jeśli do rozpoczęcia wdrożenia Indywidualnego Planu Działania lub Konspektu nie dojdzie w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Świadczenia Odpłatnego, której przedmiotem jest wybrany wariant Współpracy Indywidualnej, zostaje rozwiązana. Przedsiębiorca tym samym zostaje zwolniony z obowiązku jego omówienia (jeśli nie nastąpiło to wcześniej) oraz wsparcia Klienta w trakcie jego wdrażania. Przedsiębiorca wówczas nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta żadnych otrzymanych świadczeń.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnego zakresu wsparcia z “Pakietu Opieki” Kupującemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystaną część zlecenia.

§ 12

Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów Świadczenia Odpłatnego zawartych przez Konsumentów.
 2. Klient może w terminie 14 dni od zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Klient może odstąpić od umowy, przesyłając Przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może skorzystać z formularza oświadczenia – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 5. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Po spełnieniu świadczenia, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy otrzymali dostęp do usługi lub treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, tzn. przed upływem 14 dni.
 7. Jeżeli Klient otrzymał dostęp do usługi lub produktu cyfrowego przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 13

Reklamacje

 1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Przedsiębiorcy kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zaleca się dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem Dowodu Zakupu.
 3. Przedsiębiorca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków informacji w reklamacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 15

Prawa autorskie

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub przekazanych użytkownikowi w wyniku wykonania umowy nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do nich oraz baz danych w nim zawartych. Przedsiębiorca zastrzega sobie pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tych Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania elektronicznie lub w innym sposób zawartości Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy,
  2. rozpowszechnianie i transmitowanie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie lub przekazanych przez Usługodawcę w wyniku wykonania umowy, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych Utworów na jakiekolwiek tematy,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Przedsiębiorcy oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą – są   udostępniane w Serwisie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy, bez uprzedniej wyraźnej zgody Przedsiębiorcy udzielonej na piśmie jest zabronione. Naruszenie praw Przedsiębiorcy (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 14

Zastrzeżenia

 1. Wszystkie informacje i porady udzielane przez Przedsiębiorcę mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą zastępować porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka należy skontaktować się z lekarzem.
 2. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby porady i informacje przedstawione podczas konsultacji były jak najbardziej rzetelne, aktualne i wyczerpujące. Jednakże Przedsiębiorca nie gwarantuje ich skuteczności. W szczególności Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia mogące wyniknąć wskutek zastosowania się do porad i informacji uzyskanych w trakcie konsultacji, czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu, bez względu na pośrednią czy bezpośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.Terminie i czasie trwania przerwy zostanie ogłoszony za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie Serwisu.
 4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 15

Zmiana Regulaminu

 1. Przedsiębiorca ma prawo dokonywać zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Przedsiębiorcę usług odpłatnych.
 2. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2021 r.

§ 16

Dodatkowe informacje

 1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przedsiębiorca nie zapewnia usług posprzedażnych.
 4. Przedsiębiorca nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Przedsiębiorca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Przedsiębiorcy.

 


Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.